ราชกิจจาฯ ประกาศตั้งกองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว ยุบ ศชต.รวม ภ.9

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ประกาศราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 134 ตอนพิเศษ 215 ง ตามที่ได้มีพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ฉบับที่3) พ.ศ. 2560 ใจความว่า ให้ยุบเลิกศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศชต.) เข้ากับตำรวจภูธรภาค 9 และจัดตั้งกองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว โดยให้ภารกิจเกี่ยวกับการบริการ ช่วยเหลือ อำนวยความสะดวก และให้ความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว มาไว้ที่ กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว มีผลนับตั้งแต่วันถัดจากประกาศในราชกิจจุเบกษา

ทั้งนี้ ในพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ ระบุเหตุผล ว่า ในปัจจุบันอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของประเทศไทยมีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว ทำให้ มีปริมาณนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาในประเทศไทยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นเพื่อให้การดูแลรักษาความปลอดภัย การให้บริการ การให้ความช่วยเหลือ และอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สมควรยกฐานะกองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว สังกัดกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง และจัดตั้งขึ้นเป็นกองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว ในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

นอกจากนี้โดยที่สถานการณ์การก่อเหตุความไม่สงบ ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ มีการกระจายตัวไปยังพื้นที่อื่นๆนอกเหนือจากพื้นที่รับผิดชอบของศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ดังนั้นเพื่อให้เกิดการบูรณาการร่วมกัน ในการปฏิบัติหน้าที่ ระหว่างศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ และตำรวจภูธรภาค 9 อันจะทำให้การแก้ไขปัญหาการก่อเหตุความไม่สงบในพื้นที่ดังกล่าวมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สมควรยุบรวบ ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้เข้ากับตำรวจภูธรภาค 9 จึงจำเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ทั้งนี้ สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้กำหนดตำแหน่ง ในกองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยวรองรับไว้แล้ว โดยยังไม่มีการแต่งตั้งตัวบุคคลดำรงตำแหน่ง ประกอบด้วย ผู้บัญชาการ 1 ตำแหน่ง รองผู้บัญชาการ 2 ตำแหน่ง ผู้บังคับการ 4 ตำแหน่ง ขณะที่ตัดโอนตำแหน่ง ใน ศชต. ไปยัง บช.ภ.9 และบช.ตำรวจท่องเที่ยว

ขอบคุณที่มา : news.mthai.com

เรื่องนี้ถูกเขียนใน ข่าวทั่วไป และติดป้ายกำกับ , , , คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

ใส่ความเห็น